Home Groepen

Groepen

Startklas

Wat is de startklas?

(Klik hier voor extra informatie)

De startklas is bedoeld voor vierjarige leerlingen die specifieke onderwijs- en/of ondersteuningsbehoeften hebben. Dit kan te maken hebben met het leren, met het gedrag of met de sociaal emotionele ontwikkeling. In het verleden gingen deze kinderen vaak meteen naar een vorm van speciaal onderwijs. Nu kunnen deze kinderen in hun eigen omgeving onderwijs krijgen.

Hoe gaat dat op B.S. “Mijn Spoor”?

Voordat uw kind start in de startklas van B.S. “Mijn Spoor” heeft u natuurlijk eerst een informatief gesprek op de school. Ilona, de directrice, vertelt u dan alles over de school zodat u precies weet wat u kunt verwachten. Er wordt ook nog een intake gepland met de intern begeleider, juf Mariëlle. Zij zorgt ervoor dat de medewerkers van de startklas goed weten wat voor uw kind nodig is zodat het een fijne start kan maken. De basisschool waar u uw kind heeft aangemeld blijft betrokken. Elke 10 weken is er een gesprek waarin besproken wordt hoe uw kind zich ontwikkelt. U, de startklas en de “moederschool” zijn daarbij aanwezig. Zo is iedereen goed op de hoogte van dat wat uw kind nodig heeft. Op het moment dat uw kind “klaar” is om in groep 1 te starten kan het daardoor makkelijk de overstap maken.

Waar gaat mijn kind heen als het de startklas kan verlaten ?

Op het moment dat Uw kind klaar is voor de overstap naar de reguliere groep 1 op de “moederschool” dan bespreken we dat natuurlijk eerst goed met u. Daarna maken we een afspraak met de “moederschool” en plannen we een gesprek. Hierbij is Juf Mariëlle, de interne begeleider, ook aanwezig. We bespreken wanneer uw kind gaat overstappen en wat daarvoor nodig is. De “moederschool” kan zich dan goed voorbereiden. Omdat zij steeds bij de gesprekken aanwezig waren waarin we bespraken hoe uw kind zich ontwikkelde weten zij natuurlijk precies wat uw kind evt. nog extra nodig heeft

Groep 1

Welkom in groep 1

Wanneer uw kind 4 wordt zal hij/zij in groep 1 komen; dit is zijn/haar eerste kennismaking met de basisschool. We zullen er dus alles aan doen om uw kind op zijn gemak te stellen en hem/haar geleidelijk te laten wennen aan de groep. We besteden veel aandacht aan het welbevinden van uw kind want immers, alleen als je je prettig voelt, kom je tot leren. In een speelse uitdagende leeromgeving zal uw kind allerlei doelen bereiken die horen bij groep 1. Op rekengebied werken we o.a. aan tellen, cijferherkenning, kennis van begrippen zoals b.v. meer, minder en evenveel, lengte, gewicht en sorteren.
Op taalgebied besteden we aandacht aan woordenschat, rijmen, tegenstellingen, klanken en verhaalbegrip.
Dit alles wordt op een speelse manier aangeboden met de kleutermethode: Onderbouwd.
Dit is een jaarlijks lesprogramma en leerlingvolgsysteem waarin we gedurende het schooljaar de ontwikkeling van de kinderen volgen. Handpoppen en gebruik van concreet materiaal spelen hierin een grote rol. Ook bewegend leren vinden wij belangrijk; jonge kinderen doen allerlei ervaringen op middels beweging.
Op sociaal gebied laten we de kinderen allerlei ervaringen opdoen om op een fijne manier met elkaar om te gaan. Het geven van zelfvertrouwen en het steeds zelfstandiger worden is hierbij een van onze uitgangspunten. 

Groep 2

Welkom in groep 2.

Kinderen die in groep 2 komen zijn het ritme van het onderwijs al gewend. De kinderen kennen de meeste regels en afspraken. Na de zomervakantie komen de kinderen meestal allemaal enthousiast naar school en voelen zich al heel groot in groep 2 ‘want ze weten alles al’.

Toch werken we ook in groep 2 de eerste weken aan het kennismaken met elkaar. We doen allerlei oefeningen en spelletjes waarin de kinderen elkaar leren kennen maar ook de juf(fen) leren kennen. Kinderen stellen zich voor en ontdekken vaak nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. Belangrijk vind ik het dat de kinderen weten dat iedereen anders is, en dat dat fijn is. De kinderen leren elkaar respecteren en accepteren. Ik ben ervan overtuigd dat als je je fijn en veilig voelt, je goed kan leren en fouten durft te maken.

In groep 2 werken we aan motorische vaardigheden: werken met constructiemateriaal en fijne motorische vaardigheden zoals tekenen, knippen, kralen rijgen enz. Kinderen mogen vrij werken maar krijgen ook opdrachten. Rekenen en taal komen aan de orde, hierbij werken we langzaam aan een goede aansluiting naar groep 3. Uiteraard zijn er ook kinderen die hun talent op muziek willen ontwikkelen. Iedere dag doen we hier iets aan en 1 keer in de 2 weken komt een muziekdocent muziekles geven. Trainen van het geheugen van een kind komt aan de orde bij het onthouden van liedjes en versjes, voorlezen en navertellen van een verhaal, tevens krijgen de kinderen regelmatig mondelinge opdrachten die ze moeten vervullen. Dagen van de week worden iedere dag benoemd om natuurlijk te onthouden. Belangrijk is de algemene ontwikkeling van een kind, dit komt de hele dag aan de orde en past bij het thema waaraan we werken b.v. de 4 seizoenen, familie, beroepen, ruimtevaart, ridders enz. Bij deze thema’s leren de kinderen heel wat nieuwe woorden en zinnen maken m.b.v. de nieuwe woorden.

Er is heel wat te doen in groep 2 en trots ben ik als de kinderen op het einde van het schooljaar aangeven dat het heel fijn is geweest.

Groep 3

Welkom in groep 3.

In groep 3 wordt de basis gelegd voor het reken- lees en schrijfonderwijs.

In de eerste weken moeten de kinderen eerst wegwijs gemaakt worden met de verschillende werkwijzen en materialen van de methodes. Daarna kunnen ze op verschillende manieren gedifferentieerd werken, zowel zelfstandig als samen met een groepje.

Taal/lezen:

In groep 3 leren de kinderen lezen m.b.v. de methode “Veilig leren lezen 2e kimversie”. De methode is opgebouwd uit 12 kernen. In kern 1 t/m 6 leren ze aan de hand van structureerwoorden de klanken en letters. Zo komen alle letters aan bod. Uiteindelijk is dit geautomatiseerd en kan uw kind ook onbekende woorden lezen. Vanaf kern 7 gaan we werken aan het tempo van het lezen en het begrijpend lezen.

Schrijven:

We gebruiken hierbij de schrijfmethode “Pennenstreken” en hanteren het verbonden schrift. Deze schrijfmethode is gekoppeld aan de leesmethode waardoor de aangeleerde letter ook direct als een schrijfletter’ wordt aangeleerd. De kinderen schrijven met een driekantig potlood, dit bevordert een goede pengreep.

Rekenen:

We werken met de methode “Wereld in Getallen 5”. De kinderen leren:

– de getallen t/m 100

-Splitsen

-Sommen + en – tot 20

-geld rekenen tot 20

-klok kijken; hele en halve uren

-meten en wegen

Groep 4

Welkom in groep 4.

In groep 4 werkt uw kind aan 4 kernvakken. Lezen, rekenen, spellen en schrijven.
Lezen wordt verdeeld in technisch lezen (verklanken van woorden en zinnen, lezen met intonatie en lezen op tempo ) en begrijpend lezen.
Bij begrijpend lezen gaat het om het zien en begrijpen van verbanden tussen woorden en zinnen.

Bij rekenen breiden de kinderen hun rekenvaardigheden uit groep 3 verder uit. Zo leren zij optellen en aftrekken met grotere getallen (t/m 100) en oefenen ze bij het klokkijken met kwartieren. Ook krijgen kinderen in groep 4 nieuwe rekenonderdelen aangeboden, zoals de tafels (vermenigvuldigen) en redactiesommen (verhaaltjessommen).

Bij spelling leren kinderen naast klankzuivere woorden ook niet-klankzuivere woorden spellen. Klankzuivere woorden zijn woorden die je net zo schrijft als je ze uitspreekt.
Niet klankzuivere woorden zijn woorden met meer complexe spellingregels. Bijvoorbeeld dat je schip en schat altijd met -sch- schrijft in plaats van met -sg-. En in plaats van bir (zo spreek je het woord uit) schrijf je beer.

Bij schrijven leren de kinderen de hoofdletters bij iedere kleine letter uit het alfabet.
Als de kinderen deze beheersen gaan we rond januari over naar het leren schrijven met vulpen.

Groep 5

Welkom in groep 5.

Wanneer uw kind ongeveer 9 jaar wordt zal hij/zij in groep 5 komen. Groep 5 hoort bij de middenbouw. Belangrijke onderdelen die gedurende dit jaar aan de orde komen zijn onder andere: Zinsontleding ( persoonsvorm, onderwerp), woordbenoeming ( lidwoorden, zelfstandige naamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden).

Nieuw dit jaar is geschiedenis, aardrijkskunde, natuur & techniek waarbij leerlingen leerwerk mee naar huis krijgen en hierover toetsen krijgen.

Op het gebied van rekenen gaan we aan de slag met getallen tot 1000. Klokken zijn heel belangrijk in groep 5 zowel de analoge als de digitale klok. De tafeltjes tot 10 moeten voor de kerst geautomatiseerd zijn, dit is een voorwaarde voor de verdere voortgang van het rekenonderwijs.

Op het gebied van spelling gaan we aan de slag met open en gesloten lettergrepen en natuurlijk niet te vergeten de hoofdletters.

Dit jaar gaan de kinderen ook proeven aan presenteren door middel van een spreekbeurt/ boekbespreking.

Groep 6

Welkom in groep 6.


Als je in groep 6 zit, dan hoor je echt bij de bovenbouw!
In groep 6 wordt de leerstof van groep 5 uitgebreid en verdiept.
Bij taal wordt er vooral gewerkt aan het uitbreiden van de woordenschat, zinsontleding (persoonsvorm, onderwerp, gezegde, stam, ’t kofschip x) en woordbenoemen (werkwoord, zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord, persoonlijk voornaamwoord enz).
Bij spelling worden de categorieën verder uitgebreid en komt er in de tweede helft van het jaar ook werkwoordspelling bij. We leren de tegenwoordige tijd en de verleden tijd en de regels die hierbij horen.
Bij rekenen is het belangrijk dat de tafeltjes zitten en onderhouden worden.
We leren in groep 6 cijferen plus, min en keer, we maken kennis met breuken en kommagetallen. We leren de klok op dit minuut lezen, analoog en digitaal. We gaan aan de slag met getallen tot 100.000.
We hebben naast begrijpend lezen ook studievaardigheden. Hierin leren we verschillende informatiebronnen kennen, leren we grafieken en figuren lezen en interpreteren. We leren alfabetiseren en studieteksten grondig bekijken.
We houden ons leesonderwijs op peil door in circuitvorm te lezen. Zowel koorlezen als woordenflitsen. En natuurlijk lezen we dagelijks in een zelfgekozen boek.

We knutselen, tekenen en bouwen wekelijks én hebben om de week les van de muziekdocent. 

Groep 7

Beste ouders,

We willen u graag op de hoogte brengen van het belangrijkste didactisch aanbod van groep 7.

Rekenen:

Bij rekenen komen de volgende onderdelen ruimschoots aan bod.We besteden veel aandacht aan het cijferen d.w.z. plus- en minsommen en keersommen onder elkaar zetten en het leren maken van staartdelingen. Voor deze sommen is het automatiseren héél belangrijk. Leerlingen die de tafeltjes beheersen en goed kunnen hoofdrekenen zullen hier geen problemen mee krijgen, leerlingen die hier nog moeite mee hebben zullen dit een stuk moeilijker vinden.

Ook het uitrekenen van omtrek, oppervlakte en inhoud komt aan de orde. Dit zullen we vaak met concreet materiaal aanbieden. Hierbij hoort ook het kunnen hanteren van het metriek stelsel (b.v. het omrekenen van kilometers naar meters).

Het uitrekenen van sommen met breuken is ieder jaar best wel weer moeilijk. Ook hier geldt weer dat leerlingen die de tafeltjes beheersen een enorme voorsprong hebben. Leerlingen die de tafeltjes niet beheersen zullen hier ook wat meer moeite mee hebben.

Een heel belangrijk onderdeel van rekenen is het maken van verhaaltjes sommen. Hier is het namelijk niet alleen van belang dat je goed kunt rekenen, maar dat je ook nog goed moet kunnen lezen.

Alles wordt uiteraard heel vaak uitgelegd en heel veel geoefend.

Taal:

Bij ieder thema staan de themawoorden centraal, hiermee breiden de leerlingen hun woordenschat uit. Leerlingen leren ook hoe ze woorden moeten benoemen, wat is een zelfstandig naamwoord, een lidwoord, een werkwoord, een bijvoeglijk naamwoord enz. Ook leren ze hoe ze een onderwerp en een persoonsvorm uit een zin moeten halen, hoe ze werkwoorden kunnen herkennen enzovoort. Al deze onderdelen worden heel veel geoefend en zullen ook regelmatig als huiswerk meegegeven worden. Naast deze onderdelen, komt ook het houden van een spreekbeurt aan bod. Leerlingen doen dit vaak m.b.v. een PowerPoint. Ook proberen we de leerlingen kritisch te maken voor wat ze lezen bijv. als je een moeilijk woord leest, probeer er dan achter te komen wat het betekent. Probeer de bedoeling van de schrijver van een tekst te begrijpen.

Spelling:

Met name werkwoordspelling vinden sommige leerlingen moeilijk, toch is het vaak een kwestie van de regels opvolgen. Dit vergt een stukje discipline. Leerlingen leren hoe je de verleden tijd van zwakke en sterke werkwoorden moet schrijven, wat de stam van een werkwoord is, hoe je een voltooid deelwoord moet schrijven, hoe schrijf je een stoffelijk bijvoeglijk naamwoord enzovoort. Naast de werkwoorden komen natuurlijk ook alle andere woorden aan bod. Hoe schrijf je woorden met een trema of met een apostrof? Hoe schrijf je een meervoud van woorden die eindigen op een klinker enz. Ook dit wordt vaak uitgelegd en geoefend en zal regelmatig als huiswerk meegegeven worden.

Naast deze 3 vakken komen natuurlijk ook de wereld oriënterende vakken aan de orde. Bij aardrijkskunde en geschiedenis kunt u aan de proefwerken zien wat er aan de orde is of is geweest. Bij het leren van de proefwerken is het aan te raden dat u dit samen met uw kind doorneemt of oefent.

We weten dat we nog lang niet alles in bovenstaand stukje hebben beschreven, maar dat zou wat te uitgebreid worden.

Als u ergens vragen over heeft kunt u ons altijd bellen of mailen.

Juf Laura en meester John

Groep 8

Welkom in groep 8.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details